Činnosť


V zmysle § 16 Vyhlášky 508/2009 Z.z. zabezpečujem činnosť revízneho technika zdvíhacích zariadení (do 31.12.2009 platilo - odborný pracovník zdvíhacích zariadení, vyhláška 718/2002 Z.z.):
odborné prehliadky a skúšky (revízie, revízne skúšky)
overenie odborných vedomostí na obsluhu zdvíhacích zariadení a viazača bremien (školenie)Osvedčenie

255/2/2011 - ZZ - A - Aa,b,e, Ba,b,c,c2,d,f,g,i na činnosť Revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích


Oprávnenia

VVZ-1660/07-03.2 na vykonávanie výchovy a vzdelávania v rozsahu: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích – osôb na obsluhu
VVZ-1659/07-03.4 na vykonávanie výchovy a vzdelávania v rozsahu: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích – viazačov bremien